Hanskamp zoeken categorieen Menu
https://webshop.hanskamp.nl/nl/algemene-voorwaarden
Zoeken
 
Hanskamp weiland

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN HANSKAMP AGROTECH B.V.

1. Algemeen

1.1  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Hanskamp AgroTech B.V.,  gevestigd te (7009 ZB) Doetinchem, Broekstraat 17, nader aan te duiden als Hanskamp en de partij die opdracht geeft, hierna te noemen Afnemer.

1.2  Op alle door of namens Hanskamp gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten en de uitvoering daarvan, en verrichte leveringen en verrichte diensten, zijn deze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn alleen van kracht indien dit schriftelijk door Hanskamp wordt bevestigd.

1.3  Indien enige bepaling van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet geldig is, blijven de overige voorwaarden onverminderd van kracht.

1.4  De toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden dan deze voorwaarden worden uitgesloten en wordt door Hanskamp uitdrukkelijk van de hand gewezen. Door aanvaarding van een door of namens Hanskamp gedaan aanbod of gedane offerte, door het aangaan van een overeenkomst met Hanskamp door het aanvaarden van een door of namens Hanskamp gedane levering, of door het aanvaarden van door of namens Hanskamp verrichte diensten aanvaardt de Afnemer onvoorwaardelijk dat deze voorwaarden van toepassing zijn en dat de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden is uitgesloten, en doet de Afnemer afstand van de toepasselijkheid van andere algemene voorwaarden.

 

2.  Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomst

2.1  Iedere door of namens Hanskamp gedane aanbieding of offerte is vrijblijvend en bindt Hanskamp niet, behalve indien en voor zover door Hanskamp schriftelijk uitdrukkelijk anders is vermeld of door partijen schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen.

2.2  Een overeenkomst tussen Hanskamp en de Afnemer komt tot stand op het moment dat Hanskamp de aanvaarding van een opdracht of order van de Afnemer schriftelijk heeft bevestigd.

2.3  Een overeenkomst bindt Hanskamp alleen wanneer deze is aangegaan c.q. wanneer de schriftelijke bevestiging is ondertekend door een of meer personen die gerechtigd zijn Hanskamp terzake te binden.

 

3.  Prijzen, levering en levertijd

3.1  Door Hanskamp gehanteerde prijzen zijn tenzij uitdrukkelijk anders vermeld,  gebaseerd op levering af-fabriek of af-magazijn en zijn exclusief BTW, invoerrechten, en andere belastingen, heffingen en rechten, kosten van montage, installatie en inbedrijfstelling, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, in welk laatste geval genoemde kosten afzonderlijk worden gespecificeerd.

3.2  Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, en onverminderd het bepaalde in lid 1, geschieden leveringen franco bedrijf van de Afnemer of andere door de Afnemer tijdig opgegeven plaats.

3.3  Tenzij schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen geldt als leveringstijdstip het moment dat de goederen worden uitgeladen of gelost op de plaats waar deze moeten worden geleverd (de feitelijke overdracht); het voorgaande geldt ook indien Hanskamp de goederen moet monteren, installeren en/of in bedrijf stellen.

3.4  De Afnemer dient eventuele tekorten, manco’s en beschadigingen binnen 24 uur na de levering schriftelijk rechtstreeks aan Hanskamp te melden, bij gebreke waarvan de goederen geacht zullen worden door de Afnemer in goede orde, compleet en zonder schade of beschadigingen te hebben bereikt.

3.5  Hanskamp is gerechtigd om te leveren in gedeelten (deelleveranties) welke gedeelten afzonderlijk kunnen worden gefactureerd, en alsdan is de Afnemer verplicht op de afzonderlijke facturen te betalen overeenkomstig hetgeen gesteld in artikel 4.

3.6  Tenzij schriftelijk anders mocht zijn overeengekomen, hebben door of namens Hanskamp bij de aanbieding of offerte opgegeven leveringstermijnen niet de strekking fataal te zijn, hetgeen inhoudt, dat de Afnemer bij niet-tijdige levering Hanskamp uitdrukkelijk schriftelijk in gebreke dient te stellen voordat Hanskamp in verzuim is.

3.7   Hanskamp is verplicht de opgegeven levertijd of leveringstermijn zoveel mogelijk in acht te nemen, doch zal nimmer aansprakelijk zijn voor enige overschrijding daarvan, en bij overschrijding daarvan is Hanskamp niet gehouden tot enige vergoeding van schade. Overschrijding van een levertijd of leveringstermijn geeft de Afnemer niet het recht om de overeenkomst op te zeggen of te ontbinden dan wel afname van goederen te weigeren.

In geval van excessieve overschrijding van een levertijd of leveringstermijn zullen partijen met elkaar in overleg treden.

3.8  Indien goederen niet binnen de levertijd of leveringstermijn door de Afnemer worden afgenomen c.q. in ontvangst worden genomen, dan is Hanskamp gerechtigd de desbetreffende goederen aan de Afnemer te factureren, en is Hanskamp voorts gerechtigd deze goederen naar eigen inzicht maar geheel voor rekening en risico van de Afnemer op te (doen) slaan.

3.9    Wanneer de Afnemer bij het aangaan van een overeenkomst geen leveringstermijn vermeld dan zal de levering in ieder geval met 12 maanden na het aangaan van de overeenkomst door Hanskamp plaats vinden en gefactureerd worden.

 

4.  Betaling en verzuim

4.1  Tenzij anders is overeengekomen, dient betaling binnen dertig (30) dagen na factuurdatum te geschieden door storting of overmaking op een door Hanskamp aangewezen bank- of girorekening.

4.2  Iedere betaling van de Afnemer strekt in de eerste plaats ter voldoening van de door hem verschuldigde rente en van de aan Hanskamp verschuldigde incassokosten en administratiekosten, en vervolgens ter voldoening van de openstaande vorderingen in volgorde van ouderdom, derhalve te beginnen met de oudste openstaande vordering.

4.3  De Afnemer zal in verzuim zijn door het enkele verloop van de termijn binnen welke een betaling of de voldoening aan een andere verplichting had dienen te geschieden, zonder dat daarvoor een nadere aanmaning, sommatie of in gebreke stelling zal zijn vereist.

4.4  Indien een door de Afnemer aan Hanskamp verschuldigde betaling niet tijdig geschiedt zal de Afnemer met ingang van de dag waarop de betalingstermijn is verstreken aan Hanskamp automatisch een vertragingsrente verschuldigd zijn van anderhalf procent (1½ %) per maand, waarbij een gedeelte van een maand voor een volle maand dient te worden gerekend.

4.5  Alle te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten inclusief de kosten van door Hanskamp te maken kosten voor rechtsbijstand en juridisch advies, komen voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen 15% van het door de Afnemer verschuldigde bedrag inclusief de daarover verschuldigde rente, onverminderd het recht van Hanskamp om vergoeding door de Afnemer van de werkelijk gemaakte incassokosten te vorderen indien deze meer mochten bedragen dan genoemde 15%.

 

5.  Garantie

5.1   Garantie voor door Hanskamp elders ingekochte goederen wordt slechts gegeven indien en voor zover de oorspronkelijke fabrikant(en) deze verstrekt (verstrekken).

5.2  Vanaf leveringsdatum verstrekt Hanskamp 18 maanden garantie op door haar geleverde elektronische  producten met betrekking tot verborgen gebreken en /of productie-of materiaalfouten. Hanskamp verstrekt een garantie van 12 maanden na de leveringsdatum met betrekking tot mechanische of elektromechanische onderdelen.

5.3  Gebreken aan geleverde goederen welke onder de garantie vallen worden, uitsluitend ter beoordeling van Hanskamp, of wel hersteld, of wel door nieuwe levering vervangen indien de gebreken naar het oordeel van Hanskamp en/of de fabrikant te wijten zijn aan constructiefouten of fouten in of tekortkomingen van gebruikte materialen waardoor de goederen voor de Afnemer onbruikbaar zijn voor het doel waarvoor zij redelijkerwijs geacht kunnen worden te zijn bestemd.

5.4  Alle garantieaanspraken vervallen indien de Afnemer zelf wijzigingen in en/of reparaties aan het geleverde verricht dan wel laat verrichten, of indien het geleverde niet nauwkeurig wordt of is gebruikt of behandeld volgens de bijgeleverde of toepasselijke (fabrieks-)voorschriften of de gebruiksaanwijzing of op andere wijze onoordeelkundig wordt of is gebruikt of behandeld, of indien in of ten aanzien van het geleverde een softwareaanpassing heeft plaatsgevonden die niet door Hanskamp is geschied, of indien het geleverde wordt of is gebruikt of toegepast voor andere doeleinden dan waarvoor het is bestemd, of indien het geleverde wordt of is gebruikt op een wijze welke voor Hanskamp redelijkerwijs niet was te verwachten.

5.5 Gemaakte kosten door de afnemer in relatie met de garantieaanvraag en garantieafhandeling  zullen niet door Hanskamp worden vergoed.

 

6.  Aansprakelijkheid

6.1  Behalve indien en voor zover uit bepalingen van dwingend recht inzake (producten)aansprakelijkheid anders mocht voortvloeien, is Hanskamp niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, aan enig roerend of onroerend goed dan wel aan enige persoon, bedrijfsschade hieronder mede begrepen, bij de Afnemer dan wel enige derde, welke schade direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enige door of namens Hanskamp geleverde zaak of geleverd goed dan wel direct of indirect is veroorzaakt door of verband houdt met enig gebruik of enige toepassing of bewerking van een dergelijke zaak of goed of opslag of bewaring daarvan, dan wel montage, installatie of inwerkingstelling van een dergelijke zaak of goed, en de Afnemer vrijwaart Hanskamp uitdrukkelijk tegen aanspraken en vorderingen welke op enige dergelijke schade zijn gebaseerd of daarmee verband houden. Met in achtneming van het hierna gestelde, is Hanskamp in ieder geval niet aansprakelijk voor schade of verlies direct of indirect veroorzaakt door:

- onoordeelkundig gebruik van het geleverde of gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het redelijkerwijs geschikt is te achten dan wel voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is of voor een ander doel dan waarvan Hanskamp redelijkerwijs mocht uitgaan dat het zou worden gebruikt;

- onzorgvuldig gedrag van de Afnemer, van het personeel van de Afnemer of andere door hem ingeschakelde personen, of enige andere persoon aan de zijde van de Afnemer;

6.2  Indien Hanskamp bij de montage en/of het gereedmaken en/of de installatie van goederen behulpzaam is, zonder dat dit uitdrukkelijk in de opdracht is vermeld, geschiedt zulks steeds geheel voor risico van de Afnemer.

6.3  In het geval van verstrekte adviezen is Hanskamp slechts aansprakelijk voor normaliter voorzienbare en vermijdbare tekortkomingen daarin, met dien verstande dat deze aansprakelijkheid nimmer het bedrag van de voor de desbetreffende adviezen bedongen en ontvangen vergoeding te boven zal gaan.

6.4  Eventuele aansprakelijkheid van Hanskamp is te allen tijde beperkt tot direct veroorzaakte schade en is te allen tijde beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval door de aansprakelijkheidsverzekeraar van Hanskamp wordt vergoed; In het geval er geen aansprakelijkheidsverzekering geldt of deze geen of onvoldoende dekking biedt, is eventuele aansprakelijkheid te allen tijde gemaximeerd tot het voor de desbetreffende zaak of in het desbetreffende geval gefactureerde netto-factuurbedrag.

6.5  Elke vordering tot schadevergoeding verjaart na verloop van één jaar nadat de schade zich heeft gemanifesteerd of is ontdekt of onderkend dan wel redelijkerwijs had kunnen worden ontdekt of onderkend, en in elk geval na verloop van drie jaren na de levering.

6.6 Er kan geen beroep gedaan worden op persoonsaansprakelijkheid. Onder de hiervoor genoemde aansprakelijkheid valt bedrijfsaansprakelijkheid en product-/dienstaansprakelijkheid.

6.7 Indirecte schade valt niet onder de aansprakelijkheid. Onder indirecte schade valt in ieder geval gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfstagnatie en/of schade wegens het niet of niet naar behoren kunnen gebruiken van zaken.

 

7.  Reclames

7.1  Reclames zullen slechts in behandeling kunnen worden genomen indien deze binnen acht (8) dagen na de levering in schriftelijke vorm en onder uitdrukkelijke opgave van de klachten door Hanskamp zijn ontvangen. Voor verborgen gebreken geldt dat reclames alleen mogelijk zijn binnen de garantietermijn.

7.2  In afwijking van het hiervoor gestelde, dient reclamering ten aanzien van goederen waarvoor een installatie plaatsvindt onmiddellijk te geschieden op de datum waarop deze installatie plaatsvindt en ter plaatse waar deze installatie plaats heeft, en vervolgens terstond schriftelijk onder duidelijke opgave van de klachten aan Hanskamp te worden bevestigd.

7.3  Reclames met betrekking tot een factuur dienen schriftelijk binnen acht (8) dagen na de datum van die factuur bij Hanskamp te worden ingediend.

7.4  Indien binnen de toepasselijke termijn niet of niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd, zal het geleverde geacht worden geheel aan de overeenkomst te voldoen en onvoorwaardelijk door de Afnemer te zijn aanvaard en goedgekeurd; een factuur ten aanzien waarvan binnen de termijn van acht dagen genoemd in lid 3 niet op de voorgeschreven wijze is gereclameerd zal geacht worden onvoorwaardelijk door de Afnemer te zijn aanvaard en goedgekeurd.

7.5  Indien een reclame met betrekking tot het geleverde door Hanskamp gegrond wordt bevonden, is Hanskamp uitsluitend verplicht de ondeugdelijke goederen te vervangen of te repareren, zonder dat de Afnemer daarnaast enig recht kan doen gelden op welke vergoeding dan ook.

7.6  Het indienen van een reclame ontslaat de Afnemer nimmer van zijn betalingsverplichtingen tegenover Hanskamp.

 

8.  Intellectuele eigendomsrechten

De Afnemer zal door of namens Hanskamp (bij)geleverde software in de ruimste zin, randapparatuur, technische gegevens, schakel- en/of werkschema’s, gebruiks- en/of bedieningsvoorschriften, tekeningen en alle andere essentiële documentatie en andere gegevens en informatie alleen voor eigen (intern) gebruik aanwenden en op geen enkele wijze aan enige derde doorleveren, verkopen of ter beschikking stellen noch door enige derde doen gebruiken.

 

9.  Eigendomsvoorbehoud

9.1  Alle door of namens Hanskamp geleverde goederen eigendom van Hanskamp tot op het moment van volledige betaling van al hetgeen de Afnemer aan Hanskamp verschuldigd is.

9.2 Ingeval van niet-betaling van enig door de Afnemer aan Hanskamp verschuldigd en opeisbaar bedrag, en voorts in geval de overeenkomst wordt beëindigd, zal Hanskamp gerechtigd zijn de goederen ten aanzien waarvan het eigendomsvoorbehoud geldt als eigendom terug te vorderen.

 

10.  Overmacht

10.1  Indien Hanskamp door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de Afnemer na te komen, en de overmacht situatie naar het oordeel van Hanskamp van blijvende of langdurige aard is, kunnen partijen een regeling treffen over de ontbinding van de overeenkomst.

10.2  Indien Hanskamp door overmacht is verhinderd enige verbintenis jegens de Afnemer na te komen, en de overmacht situatie naar het oordeel van Hanskamp van tijdelijke of voorbijgaande aard zal zijn, is Hanskamp gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst zolang op te schorten totdat de omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis die de overmacht situatie veroorzaakt zich niet langer voordoet.

10.3  Als ”overmacht” wordt beschouwd, iedere omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis, waar ook plaatsvindend, optredend of zich voordoende, die de correcte, volledige en tijdige nakoming van enige verbintenis van Hanskamp tijdelijk of blijvend verhindert, onmogelijk maakt of onredelijk bezwaarlijk maakt, en welke omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis Hanskamp redelijkerwijs niet kan voorkomen of welke geheel of ten dele buiten de invloedssfeer van Hanskamp ligt of waarop Hanskamp geen invloed kan uitoefenen. Als overmacht opleverende omstandigheid, oorzaak of gebeurtenis worden in elk geval onder meer beschouwd: brand, ontploffing, blikseminslag, ijsgang, laag water, hoog water, vloedgolf, springtij, overstroming, aardbeving, natuurrampen; storm, tornado, cycloon, sneeuw, vorst en andere weersomstandigheden; staking, werkonderbreking, bovenmatig (ziekte)verzuim van personeel, arbeidsonrust, uitsluiting, boycot; oorlog (al dan niet als zodanig verklaard), mobilisatie, beleg, belegering, blokkade, molest; rellen, revolutie, maatschappelijke onrust; overheidsmaatregelen en/of voorschriften die de nakoming van verbintenissen verhinderen, vertragen of anderszins bemoeilijken; gebrek aan transportmiddelen; onbegaanbaarheid of onbruikbaarheid van enige in aanmerking komende transportroute of wijze van transport; storing of onderbreking in de verstrekking, levering of beschikbaarheid van energie; storing of onderbreking in of van het functioneren van enig openbaar nutsbedrijf; storing in of onderbreking of beëindiging van leverantie van grondstoffen, halffabrikaten en/of eindproducten; storing of vertraging in of van, of onderbreking of beëindiging van leverantie van onderdelen, reserveonderdelen en overige artikelen; elke omstandigheid, niet-nakoming van enige verbintenis door een schuldenaar of contractspartner van Hanskamp (niet-nakoming van enige verplichting van een of meer derden tot levering daaronder mede begrepen); technische storingen en/of mankementen, vertraging, storing of onderbreking in of van reparatie van machines, materiaal, apparatuur, gereedschap en/of instrumenten; ernstige ziekte, en ziekte met een epidemisch karakter.

 

11.  Beëindiging overeenkomst

11.1  In geval van verzuim van de Afnemer zal Hanskamp gerechtigd zijn de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst op te zeggen c.q. te ontbinden onverminderd het recht van Hanskamp tot het vorderen van schadevergoeding, tot het gebruik maken van de rechten voortvloeiend uit eigendomsvoorbehoud, en tot het nemen van overige (rechts)maatregelen, en onverminderd het recht van Hanskamp om in plaats van de overeenkomst op te zeggen, nakoming (al dan niet met schadevergoeding) te vorderen.

11.2  Hanskamp zal de overeenkomst met de Afnemer met onmiddellijke ingang kunnen opzeggen indien:

a. de Afnemer in staat van faillissement verklaard wordt, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surséance van betaling indient, of de Afnemer (voorlopige of definitieve) surséance van betaling verleend wordt of beslag op het gehele vermogen van de Afnemer of een gedeelte daarvan wordt gelegd;

b. de Afnemer, indien deze een natuurlijke persoon is, overlijdt of onder curatele wordt gesteld dan wel goederen van de Afnemer onder bewind worden gesteld;

c. als de Afnemer een rechtspersoon is, de liquidatie van de Afnemer wordt aangevangen, dan wel een vordering tot ontbinding van de Afnemer wordt ingesteld of een ontbindingsbesluit ten aanzien van de Afnemer wordt of is genomen.

11.3  Indien een overeenkomst ingevolge de voorgaande bepalingen wordt opgezegd of ontbonden zullen de bedragen die de Afnemer op het ogenblik van opzegging of ontbinding aan Hanskamp verschuldigd is ten volle verschuldigd blijven, onverminderd het recht van Hanskamp tot het vorderen van schadevergoeding en de overige aan Hanskamp toekomende rechten.

 

12.    Privacy bepaling gebruikersgegevens

Hanskamp respecteert de privacy van de Afnemers. Om de gewenste service te kunnen bieden, heeft Hanskamp in een aantal gevallen persoonlijke gegevens nodig. Hanskamp draagt er zorg voor dat deze persoonlijke gegevens met alle mogelijke zorg worden behandeld. Hanskamp houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van de gegevens van onze Afnemers te respecteren.

 

13. Wijziging Algemene Voorwaarden

Hanskamp is te allen tijde gerechtigd de Algemene Voorwaarden te wijzigen zonder daarvan de klant rechtstreeks in kennis te stellen. Publicatie op de website van Hanskamp is daarvoor afdoende. Het is aan Hanskamp om te bepalen of de wijziging ook rechtstreeks gecommuniceerd wordt aan de klant.

 

14.  Toepasselijk recht

Op alle overeenkomsten tussen Afnemer en Hanskamp waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing, met uitzondering van het verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag).